'ಸೂರ್ಯವ್ಯೂಹ': ಹೆಸರು ತಪ್ಪು,'ಸೌರವ್ಯೂಹ' ಎಂದರಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹೆಸರಿಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಸನ ಮಾಡಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲ ಹೆಸರೂ ರೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

  1. REDIRECT ಸೌರಮಂಡಲ