ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೊಲಜಿ

ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೊಲಜಿ - ಅಂಗಾಂಶ ಗ್ರಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಾಖೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆನ್ಕಾಲಜಿಯು, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು, ರಕ್ತವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂಥಿ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಔಷಧೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಬೆಳೆದ ವಿಕಿರಣ ಗ್ರಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹೋಲುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ.


ಆಂಕೊಲಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ:

  • ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
  • ಥೆರಪಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು)
  • ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಸರಣಾ
  • ಟರ್ಮಿನಲ್ ತೀವ್ರತೆಗಳು ರೋಗಿಗಳ ರೋಗಿಯ ಸತತ ಕಾಳಜಿ
  • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು
  • ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್:
  • ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅಥವಾ
  • (ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನುವಂಶಿಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ತಿಳಿಯಲಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೀತಿಯ,) ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು