ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನ ದ "ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್" ಆಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾದರಿ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ, ಅನುರೂಪತೆಯ, ಅರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಮೆಟಾ-ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ) ಮತ್ತು ಉಪ-ಬಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ-ಉದ್ದುದ್ದವಾದ ವರ್ಣಿಸಬಹುದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ), ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರಚಿಸಲಾದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು.

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಶೋಧನೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. 

• ವಿವರಣಾತ್ಮಕ (ಉದಾ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಯಥಾರ್ಥ ವೀಕ್ಷಣೆ ,ಸಮೀಕ್ಷೆ) • ಅನುರೂಪತೆಯ (ಉದಾ ಕೇಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧ್ಯಯನದ, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು) • ಅರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ (ಉದಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಭಾಗಶಃ-ಪ್ರಯೋಗ) • ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ (ಪ್ರಯೋಗ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಹುದ್ದೆ) • ವಿಮರ್ಶೆ (ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ) • ಮೆಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ (ಪರ್ಯಾಯ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ)

ಗುಂಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು "ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ" ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ, "ಚಿಕಿತ್ಸೆ") ಮತ್ತು ಒಂದು "ನಿಯಂತ್ರಣ" ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ("ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ") ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುಂಪು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳು, ಮಾಪನ ಹಂತದ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ • ಅಡ್ಡ-ಛೇದದ ಅಧ್ಯಯನ • ಕ್ರಾಸ್ ಅನುಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಯನ • ರೇಖಾಂಶ ಸ್ಟಡಿ

ಪರಿಶೋಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ –ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಪನ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಿಯರಿ ಕಲ್ಪನೆ-ಫಲಿತಾಂಶದ ಮುನ್ನೋಟಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿಯರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಶೋಧನ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಡುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿಖರವಾಗಿದ್ದು , ನಂಬಲರ್ಹವಾಗಿದೆ .

ಪರಿಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ – ಈ  ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ  ಓಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನದ ಓಂದು ಧೋಷ ಎಂದರೆ  ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಡುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು  ನಂಬಲರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ –ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನೇಕ ಮಾಪನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ .ರಾಜ್ಯಸಮಸ್ಯೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಸ ಏಕ ರೀತಿಯದು. '==ಸ್ಥಿರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳು== ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಸಕ್ರಿಯೆ ಅಧ್ಯಯನದಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ವರ್ತನೆಯಳು ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಭಾಗಿಗಳ ಅನುಭವ (ಕುಶಲ), ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಆಸಕ್ತಿ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ .ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಗಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಹಾನ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಅಳೆಯಲಾಗುವುದು ಅಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಪನ ಎಂಬುದರ ವಿಧಾನಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮುಖ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಖಾತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಶೋಧಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.. ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರತಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲು ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಗಾತ್ರದ ಪರಿಣಾಮ ಹುಡುಕಲು ಇರಬೇಕು

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಸಂಶೋಧಕ ಗುಂಪು ಸಮಯವನ್ನು ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರೌಂಡೈಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರೌಂಡೈಡ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಶೋಧನೆಯು "ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ .

ಉಲ್ಲೀಖಸಂಪಾದಿಸಿ

[೧][೨][೩]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Research_design
  2. https://explorable.com/research-designs
  3. http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/res_des1.htm