ಸದಸ್ಯ:Omshivaprakash/ವರ್ಗಗಳು

ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವರ್ಗಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ವರ್ಗ:ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು
  • ವರ್ಗ:ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು