ಸದಸ್ಯ:C s anjali/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಕುರಿತಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪಾದಕರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಜವೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ವಿಶಯವನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮೂಲಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಟಸ್ಥ ದೃಶ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಂದಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲಗಳು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವಿಶಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಕೊಡಬೇಕೋ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ನೀಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮುಖ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಲೇಖನಗಳು, ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಬಹುದು. ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಥವ ಸವಾಲು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆಖವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದಾದರೂ ಉಲ್ಲೆಖಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮೂಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯ ಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಿರಿ.

ತಟಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರದು, ಇವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು.ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪಾದಕರು ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲೇಖನಗಳು ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಆಧಾರಗಳ ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದು ಹಾಗು ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಆ ವಿಶಯ ಸಂಪಾದಕರು ಎಂದರೆ ಆ ವಿಶಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಥವ ಸೇರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಡುವ ಆಧಾರಗಳು ವಿಶಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗು ನಿಖರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೆಕಖಿಸಿ( ಸೂಕ್ತ ಪುಟ, ವಿಭಾಗ, ಅಥವಾ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಿ). ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯ ಬೇಕು ಹಾಗು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ವಿಶಯವನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆಯ ಬೇಕೆಂದು ವಿಷಯದ ಸ್ತಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೆಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಮುನ್ನ 'ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಂಬಾರ್ಹಬಲ್ಲ ಮೂಲದಿವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲದಿಂದ ಆಧಾರ ನೀಡಲಾಗಬಹುದು ಎನಿಸಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಧಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಹಾಗು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದೋ ಬೇಡವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವ ಗುಂಪಿನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹಾಕಲು ಇರುವ ನೀತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮೂಲಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮೂಲಗಳ ಎಣಿಕೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ -

 • ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ (ದಾಖಲೆ, ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ)
 • ಕೆಲಸದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೇಖಕ)
 • ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕೆ)

ಇವು ಮೂರು ವಿಶ್ವಾಸರ್ಹತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಲೇಖನದ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಮೂರನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹಾಗು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೇಖನದ ಆಧಾರವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ. ಮೂಲ ವಸ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿಬೇಕು. ಪ್ರಕಟವಾಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀಡಿರುವ ಆಧಾರಗಳು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗು ಸಮರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು.ಯಾವುದೇ ಮೂಲದ ಸೂಕ್ತತೆ ಸಂಧರ್ಭವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸತ್ಯ, ಕಾನೂನಿನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು, ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸರ್ಹ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗು ಔಷಧಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಸರ್ಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಕರು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.

ಇತರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳು:

 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು
 • ಜರ್ನಲ್ಸ್
 • ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಬ್ಲಾಗ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್‍ಎಂಬ ಕಾಲಂಮ್‍ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಬರಹಗಾರರು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ ವಿಷಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಲಾಗ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಬರಹಗಾರರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸ ಬೇಡಿ. ಬ್ಲಾಗ್‍ಗನ್ನು ಓದಿದವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಲಾಗ್‍ ಹಾಗು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್‍ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವಾಲನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇವು ವಿಷಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಅಥವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಗಳು. ಇಂತಹ ಮೂಲಗಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಹಾಗು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಚಾರಕಾರಿಯಾದ ಅಥವ ವಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸವಾಲನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಮೂಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೂಲವಲ್ಲ.

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಿತ ಮೂಲಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯಾರಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಬ್ ಪುಟ ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಿತ ಮಾದ್ಯಮಗಳಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪೇಟೆಂಟ್, ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳನ್ನು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಮುಕ್ತ ವಿಕಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಬ್ಲಾಗ್, ವಿಷಯ ಸಾಕಣೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೋರಮ್ ನೇಮಕಾತಿ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟೀತ ಮೂಲಗಳು ಮುಂಚೆಯೇ ಸಂಬಂದಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಈ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದರೂ, ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮೂಲಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು (ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಥವ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಲೇಖನ) ಮೂಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್‍ಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಗಳು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಲೆಖನವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದಾರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನೆಗಳನ್ನು, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅಥವ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮೇಲೆ ಅನವಶ್ಯ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಅಥವ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಸ್ವಯಂ ಉಲ್ಲೆಖವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮೂಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆಯಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರವೇಶಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು 'ಮುದ್ರಣ-ಮಾತ್ರ' ಮೂಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶವು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ,ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು.ನಿಮಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಮೂಲಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗು ಸಮಾನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಮೂಲಕ್ಕೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದರೆ,ಸಂಪಾದಕರು ಉಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು, ಅವು ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಥವಾ ಲೇಖನ ಚರ್ಚೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.

ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೂಲವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ(ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ)ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ,ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ,ಆದರೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗಿಂತ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಯಂತ್ರ ಅನುವಾದ ಬಳಸುವಾಗ, ಸಂಪಾದಕರು ಅನುವಾದವು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ನ ಸಂಪಾದಕರು ಕನ್ನಡ ಮೂಲಗಳ, ಯಂತ್ರ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಲೇಖನಗಳು ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ,ಅದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ನೀವು ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ,ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಮೂಲ ಪಠ್ಯವನ್ನು, ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಕನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು,ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಒಮ್ಮತದಿಂದ, ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೇಖನದ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಬೇಕು.

ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ವಿಭಾಗ, ಅಥವಾ ಲೇಖನವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀವು ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ,ಮೂಲವನ್ನು ಮನವುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ,ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು {{citation needed}} ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬರೆದು {{cn}} ಅಥವಾ {{fact}} ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.ಇಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಗಳಿಂದ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.ಮೂಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.ಉಲ್ಲೇಖವು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೋರಿದಾಗ,ಅದನ್ನು verification needed ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ. ವಿಷಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಫಲವಾದಾಗ {{failed verification}} ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.ವಿಷಯವನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ತಾರ್ಕಿಕ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್,ಸಾರಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆ,ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಪುಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ,ಅದು ಇತರ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಷಯ, ಅದು ಮೂಲವಲ್ಲದ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಮೂಲದಾದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರದು.

ಅಸಾಧಾರಣ ಹಕ್ಕು ಅಸಾಧಾರಣ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯಾವುದೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಕೆಂಪು ಧ್ವಜಗಳು ಯಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ :

 • ಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಮೂಲಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲಿಲ್ಲ;
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಿತ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸವಾಲು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ;
 • ಹೇಳಿಕೆ ವರದಿಗಳು ಪಾತ್ರದಹೊರಗೆ ತೋರುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೆಯೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು;
 • ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಊಹೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಔಷಧ, ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜಕೀಯ, ಮತ್ತು ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಸತ್ಯ,ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತತ್ವಗಳನ್ನುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃತಿಚೌರ್ಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಾಮ್ಯವಲ್ಲ.ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ;ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಕಟವಾಗಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಇನ್ಲೈನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಇನ್ ಪಠ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಯಾವುದೇ ಮೂಲವು ಇತರರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘ ಮಾಡಬಾರದು.ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು,ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೆಲಸದ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿದೆಯು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು,ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ದೂರನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು.ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು 'ಸಹಾಯಕ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ,ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲ್ಂಘಿಸ ಬೇಡಿ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯು ಟ್ಯುಬ್ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಜೋಡಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ,ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಜೋಡಣೆಮಾಡಬಾರದು.

ತಟಸ್ಥತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ (ಎನ್‍ಪಿಒವಿ) ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನಗಳು ಎನ್‍ಪಿಒವಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು,ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಹುತೇಕ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ,ಒರಟು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ .ಮೀಸಲಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ,ಸಣ್ಣ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಮ್ಮತಿ ಇದ್ದರೆ,ಇನ್ಲೈನ್ ಉಲ್ಲೇಖದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: "ಜಾನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ,ವೈ ಇರುವಾಗ ಪಾಲ್ ಜೋನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ" ಒಂದು ಇನ್ಲೈನ್ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಂತರ.ಮೂಲಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಟಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳು ತಟಸ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಎಂದರೆ, ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮೂಲಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳವುದು.

ಗಮನಾರ್ಹತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತೃತೀಯ ಮೂಲಗಳು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ,ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಖನವು ಇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

"ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಲ್ಲದು" ಎಂಬ ನೀತಿ (ಎನ್‍ಒಆರ್) ನಿಕಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಬ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

 • ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು,ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕು.ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಲವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥ,ಅಥವಾ ಇದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ.
 • ಮೂಲಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು.ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಮಾಡುವುದು ಎನ್‍ಒಆರ್ ನೀತಿಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸಮುಚ್ಚಯ ಲೇಖನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆನುಷಂಗಿಕ ಮೂಲಗಳು.ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳು ಸೂಕ್ತ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆ ಇಡುವುದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು.ಪ್ರಾಥಮಿಕ,ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯಕ ಮೂಲಗಳು ಎನ್‍ಒಆರ್ ನೀತಿಯ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್‍ಪಿ ನೀತಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ.