ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ನಾನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಲಿಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನನಗೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ.ಈಗ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಾಳೆ ಹೋಗುವೆ.

ಜಗನ್ಮೋಹನ ಅರಮನೆ

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ

ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ