ಶ್ವೇತ ಪತ್ರವೆನ್ನುವದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದ ಸುಧಾರಣೆಗೆಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.