ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ
ನಿರ್ದೇಶನಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರು
ನಿರ್ಮಾಪಕಎಸ್.ಆರ್.ಸಿನಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅನಂತನಾಗ್ ಸರಿತಾ ಸೋಮಯಜುಲು, ಮಾ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಂಡರೀಬಾಯಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ
ಸಂಗೀತಎಂ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥನ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಬಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೮
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಎಸ್.ಆರ್. ಸಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್