ಶ್ರೀಮಾನ್
ಶ್ರೀಮಾನ್
ನಿರ್ದೇಶನಗೀತಪ್ರಿಯ
ನಿರ್ಮಾಪಕಮಂಜುಳ ಶಂಕರ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅನಂತನಾಗ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಸಿಂಗ್ ಎಂ.ಪಿ.ಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಚಿಟ್ಟಿಬಾಬು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೧
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗುರುಕಾರ್ ಫಿಲಂಸ್