ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಗ್ರಂಥವು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಅವರ ಒಂದು ರಚನೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅನುಭಾವ ಗೋಷ್ಟಿಯ ಆಗರ. ಇದು ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ.