ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಪುರಾತನವಾದ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಷೆಗಳು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧, ೨೦೦೮ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.