ಶಾರದಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ, ಬಿಜಾಪುರ

ಶಾರದಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ.