ವೈಲೋಪ್ಪಿಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಧರ ಮೇನೋನ್

ವೈಲೋಪ್ಪಿಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಧರ ಮೇನೋನ್ (೧೯೧೧-೧೯೮೫)- ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲಯಾಳಂ ಕವಿ.

ಜೀವನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅವರು ಮೇ 11, 1911 ರಂದು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲೂರ್ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 1985 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು

ಕೃತಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಿಕೊಯ್ತು

ಶ್ರೀರೆಖ

ಓಣಪ್ಪಾಟ್ಟುಕಾರ್

ಮಕರಕ್ಕೊಯ್ತ್ತು

ವಿಥ್ತ್ಹುಂ ಕೈಕ್ಕೋಟ್ಟುಂ

ವಿಟ

ಕೈಪ್ಪವಲ್ಲರಿ

ಕಡಲ್ಕ್ಕಾಕ್ಕಕಳ

ಕುರುವಿಕಳ್

ಕುಟಿಯೊಜ್ಹಿಕ್ಲ್

ಮಿನ್ನಾ ಮಿನ್ನಿ

ಪಚ್ಚಕ್ಕುತಿರ

ಮೂಕುಳ ಮಾಲ

ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗಂಗಳ್

ಚರಿತ್ರತ್ಥಿಲೆ ಚಾರುದೃಶ್ಯಾಮ್

ಅನತಿ ಚಾಯುನ್ನು

ಕುನ್ನಿ ಮಣಿಕಾಲ್

ಋಶ್ಯ ಶ್ರುಂಗನುಂ ಆಲೆಕ್ಷಾನ್ದರುಮ್

ಕಾವ್ಯಲೋಕ ಸ್ಮರಣಕಲ್

ಮಾಮ್ಪಜ್ಹಂ