"ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು