ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Joined ೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭

೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬

೧೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೨೮ ಮೇ ೨೦೧೬

೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬

೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬

೧೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬

೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೬

೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫