ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚರ್ಚೆ:ನಿರ್ವಾಹಕ ಮನವಿ ಪುಟ

There are no discussions on this page.

ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿದ್ದವರ

  1. ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ
  2. ನಿವಾರಿಸಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
  3. ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದು ಒಳಿತು.

Smjalageri (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೩, ೧೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)

Return to the project page "ನಿರ್ವಾಹಕ ಮನವಿ ಪುಟ".