ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಭಾರತದ ಗೋತಳಿಗಳು

ಉದ್ದೇಶಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾರತದ ಗೋತಳಿಗಳ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು

ಹೇಗೆ?ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾರತೀಯ ಗೋತಳಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟಗಳನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು. ಅವುಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು. ನಂತರ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು.

ವಿವರಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾರತೀಯ ಗೋತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.