ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಂತರ್ವಿಕಿ ಆಯಾತಗಾರರು

ಅಂತರ್ವಿಕಿ ಆಯಾತಗಾರರು ಆಮದು ಅಥವಾ ಆಯಾತಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ (ಆಮದು) ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇತರ ಕೆಲವು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ವಿಕಿಯಿಂದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಟ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಆಮದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ವಿಕಿ ಆಯಾತಗಾರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 0 ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಂಪು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸಮ್ಮತಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಮುದಾಯ ಅನುಮೋದನೆ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.