ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಅದಿರಿನಿಂದ ಲೋಹವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆ.ಇದರಲ್ಲಿ 'ಸಂಸ್ಕರಣ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ 'ಮತ್ತು 'ಭೌತಿಕ' ಅಥವಾ 'ಮಿಶ್ರಲೋಹ' ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿವೆ.ಸಂಸ್ಕರಣ ಲೋಹ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದಿರಿನಿಂದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಶುದ್ದೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.