ರಾಜನೀತಿಯು ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ."https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಾಜನೀತಿ&oldid=617177" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ