ಇದು ಉಪಜೀವಿ. ಬಾಬಬುಡನ್‍ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಚಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕವಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಿಕೆಯು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದವಾಗಿ ಬರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀರಿ ಜೀವಿಸುವುದು. ಇದರ ಕಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಳಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಸಿರೆಲೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಯು ಹಸಿರು, ಮಾಸು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಬಬುಡನ್‍ಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಮಾರುವವರು ಈ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಮಾರುತ್ತಾರೆ.

ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈ ಹೆಸರಿನ ಅನೇಕ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಹದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಧಾತು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಸಮೇತ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡರಂತೆ ಒಂದು ವಾರ ಸೇವಿಸುವುದು

ಕೈಕಾಲು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದೆರಡು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ, ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು.

ಕೈಕಾಲು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದೆರಡು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ, ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು.

ಕೈಕಾಲು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದೆರಡು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ, ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು.

ಕೈಕಾಲು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದೆರಡು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ, ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು.

ಅಧಿಕ ಪಿತ್ತದಲ್ಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು.

ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ

( ಕಜ್ಜಿ, ತುರಿ, ಇಸುಬು ) ಒಂದೆರಡು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಮೇತ ಅಗೆದು ಸೇವಿಸುವುದು.