ಮಾರ್ಗರೆಟ್ಮ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಎರಡೂ ಸರ್ ಹೆಲ್ರಿ VIII ರ ಎರಡನೆಯ ರಾಣಿ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಿ ಬೊಲಿನ್ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಲ್ಟ್ಶೈರ್ನ ೧ ನೇ ಅರ್ಲ್ ಥಾಮಸ್ ಬೊಲಿನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ, ಸರ್ ಜಾನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಹೀಗೆ ರಾಣಿಯ ಮೊದಲ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಮೇರಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು, ಮತ್ತು ಅವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ "ಯಡ್ಡಿಲ್ ಪೊಯೆಸಿಸ್" ಅನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇರಿ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಕ್ಲೆರೆ (೧೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೫೪೫), ಹೆನ್ರಿ ಹೊವಾರ್ಡ್, ಸರ್ರೆಯ ಅರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ವ್ಯಾಟ್,ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮೇರಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಕ್ಲೆರೆಯ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ರೆಯು ಮೇರಿನನ್ನು ಕ್ಲೆರಿಯ "ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು. ಮೇರಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಲೇಡಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಡೊಗ್ಲಾಸ್, ಕಿಂಗ್ ಹೆನ್ರಿ VIII ರ ಸೋದರ ಮಗಳು, ಮತ್ತು ರಾಜನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಹೆನ್ರಿ ಫಿಟ್ಜ್ರಾಯ್, ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಡ್ಯೂಕ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೇರಿ ಹೊವಾರ್ಡ್, ರಿಚ್ಮಂಡ್ನ ಡಚೆಸ್. ಷೆಲ್ಟನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೆವೊನ್ಶೈರ್ ಎಂಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತದ ಸದಸ್ಯರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ತಂದೆ, ಜಾನ್ ಷೆಲ್ಟನ್ (೧೪೭೨ - ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೧, ೧೫೩೯), ಸರ್ ರಾಲ್ಫ್ ಷೆಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಕ್ಲೀರೆ ಅವರ ಮಗ. ಅವರು ೧೫೦೪ ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶರೀಫ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ೧೫೦೯ ರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಜಾನ್, ರಾಲ್ಫ್, ಎಲಿಜಬೆತ್, ಆನ್ನೆ, ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ, ಎಮ್ಮಾ, ಥಾಮಸ್, ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಮಿ ಶೆಲ್ಟನ್ (ಮೇರಿ ೧೦ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು). ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಏಳು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವಳ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಥಾಮಸ್ ಕ್ಲೆರ್ ಅವರು ಆಕೆಯ ಮೊದಲ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಕೆಟರಿಂಗ್ಹ್ಯಾಂನ ಆಂಥೋನಿ ಹೆವೆನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ಏಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆವಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು: ಆರ್ಥರ್, ಜಾನ್, ಅಬಿಗೈಲ್, ಬ್ರಿಜೆಟ್, ಎಲಿಜಬೆತ್, ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಆನ್ನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ, ಆಂಟನಿ ನವೆಂಬರ್ ೧೫, ೧೫೫೭ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಮೇರಿ ಅಂತಿಮ ಮದುವೆ ಫಿಲಿಪ್ ಆಪಲ್ಯಾರ್ಡ್ಗೆ.

ಕುಟು೦ಬ
ಮೇರಿ ಷೆಲ್ತೊನ್
ೇರಿ ಷೆಲ್ತೊನ್
Mary Sheldon Barnes.jpg
ಮೇರಿ ಶೆಲ್ಟನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ.
ಜನನ
ೇರಿ ಷೆಲ್ತೊನ್

Seattle, Washington, US

ರಾಜನ ಪ್ರೇಯಸಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಷೆಲ್ಟನ್ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೫೩೫ ರಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಿಂಗ್ ಹೆನ್ರಿಯವರ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಯೂಸ್ಟೇಸ್ ಚಾಪೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೇಯಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಕಾರ ಆಂಟೋನಿಯಾ ಫ್ರೇಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಷೆಲ್ಟನ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಕಾಲೀನ ಬರಹಗಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಾಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಗ್ಗ್ ಲ್ಯಾಟಿಮರ್ ಅವರು ಅರಾನಿನ ಮರಣದ ರಾಣಿ ಕ್ಯಾಥೆರಿನ್ನ ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಗರ್ಭಪಾತವಾದಾಗ ಮ್ಯಾಡ್ಜೆ ಷೆಲ್ಟನ್ನನ್ನು ಅನ್ನಿಯ ಮಹಿಳಾ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾಯುವ "ಶನಿವಾರ" ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೆನ್ರಿಯವರ ಪ್ರೇಯಸಿ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿದ್ದ ಮೇರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಗೊಂದಲವು "ಮಾರ್ ಷೆಲ್ಟನ್" ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ "ವೈ" ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊಂದಲ "ಜಿ" ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಮೇರಿ ಆನಿಗೆ 'ಮಹಿಳೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು', ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಸೋದರರಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, " ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ - ಎಲ್ಲಾ ಬೊಲೀನ್ಸ್ ರಾಣಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ", ರಾಣಿ ಆನ್ನಿ ಹೆನ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಸೂಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೆವಾನ್ಶೈರ್ ಎಮ್ಎಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಮೇರಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿ ಆನ್ನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸೂಯೆಯಾಗಿದ್ದಳು, ಮೇರಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾಡಲು, ಮೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರನ ಪ್ರಕಾರ "ವದಂತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆನ್ರಿ VIII ರೊಂದಿಗೆ ಮೇರಿಯನ್ನು ಅತೀವವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ". ೧೫೩೮ ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ಜ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಹೆನ್ರಿಯವರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ವದಂತಿಯನ್ನು ಲಿಸ್ಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ೧೫೩೬ರಲ್ಲಿ ಮಡೇಜ್ ಹೆನ್ರಿ ನಾರ್ರಿಸ್ಗೆ ಓರ್ವ ಉನ್ನತ-ಹಾರುವ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ, ಮತ್ತು ಬೊಲೀನ್ಸ್ನ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ, ನಾರ್ರಿಸ್ "ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತಾನೆ"; ಅವರು ರಾಜದ್ರೋಹದ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ರಾಣಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ, ಅವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಡ್ಜ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕನಂತೆ ತೋರುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಮಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾರ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟನ್ರನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ಲೇಡಿ ಷೆಲ್ಟನ್ರ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿತ್ತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಫಿನ್, ರಾಣಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಡ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವೆಸ್ಟನ್ಳ ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಪತ್ತೇದಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾರ್ರಿಸ್ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ವೆಸ್ಟನ್ ಅವರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳ ಸೇವಕನಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಮೇರಿ ಜನಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ರಾಜ ಹೆನ್ರಿ VIII ಅವರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಬಹುದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಿತು. ಮೇರಿಯು ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅವಳ ಭೂಮಿ, ಹಣ, ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ ನಾರ್ರಿಸ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಡಿಸ್ಕನ್ಸೊಲೇಟ್ ಮೇರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದರು. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಮೇರಿ ಥಾಮಸ್ ಕ್ಲೆರೆಗೆ ಕವಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನಂತರ ಅವರು ಮರಣಹೊಂದಿದರು, ಮೇರಿ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು. ೧೫೪೬ರ ರ್ವಳೆಗೆ ಮೇರಿ ತನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಸರ್ ಆಂಥೋನಿ ಹೆವೆನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ (೧೫೦೭-೧೫೫೭) ವನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಇವಳು ಆರ್ಥರ್ ಹೆವಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಅಬಿಗೈಲ್ (ಕೊರ್ಶಿಲ್, ವಾರ್ವಿಕ್ಶೈರ್ನ ಸರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಗ್ಬಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ), ನಂತರ ಹಾಜರಿದ್ದರು ೧೫೮೮ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ .ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, "ಆರ್ಥರ್ ಮೂಲಕ, ಮೇರಿ ವೇಲ್ಸ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಡಯಾನಾ ಪೂರ್ವಜ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ." ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಸುರ್ರೆ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪಿತೂರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು, ಪ್ರಿವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಮೇರಿ ೧೫೫೮ರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್< ಆಪಲ್ಯಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು (ಬಿ.ಸಿ.೧೫೨೮). ಅವರು ೮ ಜನವರಿ ೧೫೭೧ ರಂದು ಲಂಡನ್ ಹೆವಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಹ್ಯಾನ್ಸ ಲ್ಬೀನ್ನಿಂದ ಮೇರಿ ಸಂಭವನೀಯ ಭಾವಚಿತ್ರವು ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದರು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

[೧][೨][೩]

  1. http://spartacus-educational.com/Mary_Shelton.htm
  2. www.geni.com/people/Mary-Shelton-Royal-Mistress/6000000002188658740
  3. www.theanneboleynfiles.com/lady-margaret-shelton-or-pretty-madge/