ಮೂತ್ರಕೋಶ (ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಲಾಡರ್) ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು,ಪೇಶಿಲೋಳೆಪೊರೆಯುಕ್ತ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರವು ಸದಾ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೂತ್ರಾಂಗ ವ್ಯೂಹ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ