ಮೀಡಿಯವಿಕಿ:Sitenotice

ಯಂತ್ರಾನುವಾದದ ಮೂಲಕ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸುವವರು ಲೇಖನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಯಂತ್ರಾನುವಾದದ ಮೂಲಕ ದೊರೆತ ಲೇಖನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.