ಮೀಡಿಯವಿಕಿ:Gadgets-definition

ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Navigation_popups[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util|type=general]|popups.js|navpop.css
 • ReferenceTooltips[ResourceLoader|default|type=general]|ReferenceTooltips.js|ReferenceTooltips.css
 • DotsSyntaxHighlighter[ResourceLoader]|DotsSyntaxHighlighter.js
 • purgetab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api]|purgetab.js
 • MapFrame[ResourceLoader|default]|MapFrame.js
 • edittop[ResourceLoader|dependencies=user.options,mediawiki.util|type=general]|edittop.js|edittop.css
 • ImageAnnotator[ResourceLoader]|ImageAnnotator.js
 • XTools-ArticleInfo[ResourceLoader]|XTools-ArticleInfo.js

ಸಂಪಾದನೆ

 • HotCat[ResourceLoader|rights=edit,purge]|HotCat.js
 • Twinkle[type=general|ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util,jquery.ui,jquery.tipsy,moment|rights=autoconfirmed]|morebits.js|morebits.css|Twinkle.js|twinkleprod.js|twinkleimage.js|twinklebatchundelete.js|twinklewarn.js|twinkleblock.js|twinklespeedy.js|friendlyshared.js|twinklediff.js|twinkleunlink.js|friendlytag.js|twinkledeprod.js|friendlywelcome.js|twinklexfd.js|twinklebatchdelete.js|twinklebatchprotect.js|twinkleconfig.js|twinklefluff.js|twinkleprotect.js|twinklearv.js|friendlytalkback.js
 • Twinkle-pagestyles[hidden|skins=vector]|Twinkle-pagestyles.css
 • Link Edit[ResourceLoader|default]|link-edit.js
 • ProveIt[ResourceLoader|default]|ProveIt.js
 • refToolbar[ResourceLoader|default|dependencies=user.options]|refToolbar.js
 • refToolbarBase[ResourceLoader|hidden|rights=hidden]|refToolbarBase.js

ಮಾಡ್ಯೂಲ್

 • libSensitiveIPs [ResourceLoader|dependencies=ext.gadget.libLua|hidden]|libSensitiveIPs.js
 • libLua [ResourceLoader|dependencies=mediawiki.api|hidden]|libLua.js