1973 ರಿಂದ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಪಾನ್ ಗರ್ಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. 1977 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಬಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ (Candies) ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ. ಅಂತಿಮ ಸಂಗೀತ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು.

ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ