ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ( ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ  : മലയാള ലിപി) ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ . ಪಾನಿಯಾ, ಬೆಟ್ ಕುರುಂಬ್, ರವುಲಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಕನ್ನಡ (പ) ವ್ಯಂಜನದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
പാ ಪಾ
ി പി ಪಿ
പീ ಪೀ
പു ಪು
പൂ ಪೂ
പൃ ಪೃ
പൄ ಪೄ
പൢ ಪೢ
പൣ ಪೣ
പെ ಪೆ
പേ ಪೇ
പൈ ಪೈ
പൊ ಪೊ
പോ ಪೋ
പൗ ಪೌ
അം ಅಂ പം ಪಂ
അഃ ಅಃ പഃ ಪಃ

ವ್ಯಂಜನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ಯಂಜನಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಸರು
ವಿರಾಮ (ಹಲಂತ)
ಅನುಸ್ವಾರ
ವಿಸರ್ಗ

ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಲಯಾಳಂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

-

೨ - ൨

೩ - ൩

೪ - ൪

೫ - ൫

೬ - ൬

೭ - ൭

೮ - ൮

೯- ൯

೧೦ - ൧൦

೧೦೦ - ൧൦൦

೧೦೦೦ - ൧൦൦൦