ಮಧ್ಯಗೇಹ ಎಂಬುದು ನಡಿಲ್ಲಾಯ ಎಂಬ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪದದ ರೂಪಾಂತರ. ನಡು(ಮಧ್ಯ) ಮನೆಯವನು ಎಂದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇದು ಒಂದು ಉಪನಾಮ(ಸರ್ ನೇಮ್). ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಧಿಕೃತ ಜೆಎವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸದೇ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ವೇದವತಿ ಎಂಬುದು ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆಗಿದೆ; ಹೊರತು ಯಾವಉದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುಚವುದಿಲ್ಲ.