ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ

(ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ನಕ್ಷೆಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖ

ಬದಲಾಯಿಸಿ