ಬಿಟ್ (bit) ಎಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಮಾನ ಅಂಕಿಯು ಎರಡು ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎರಡು-ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0 ಅಥವಾ 1 ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿಮಾನ ಅಂಕಿಯ ಎರಡು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ (ನಿಜ / ಸುಳ್ಳು, ಹೌದು / ಇಲ್ಲ), ಬೀಜಗಣಿತ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ (+/-), ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳಾದ (ಆನ್ / ಆಫ್), ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಎರಡು-ಮೌಲ್ಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.

ಉಲ್ಲೇಖ ಬದಲಾಯಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಿಟ್&oldid=850236" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ