ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತ೦ಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ದೇಶವನ್ನು ಅ೦ತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತ೦ಡ.