ಬಲೂಚಿಸ್ಥಾನ್ ಏಷ್ಯಾವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಸೇರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಇರಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಲೂಚಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಿವಾಸಿಗಳು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಜನಾಂಗಗಳು. ಬಲೂಚಿ ಜನರ ಪ್ರದೇಶವು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ.