ಬಕ್‍ಹ್ವೀಟ್ (ಫ಼್ಯಾಗೊಪೈರಮ್ ಎಸ್ಕ್ಯುಲೆಂಟಮ್) ಅದರ ಧಾನ್ಯದಂತಹ ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುವ, ಮತ್ತು ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಸಸ್ಯ. ಅದರ ಹೆಸರು ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಕ್‍ಹ್ವೀಟ್ ಗೋಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹುಲ್ಲಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಬಕ್‍ಹ್ವೀಟ್ ಸಾರಲ್, ನಾಟ್‍ವೀಡ್ ಮತ್ತು ರೂಬಾರ್ಬ್‍ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.[೧]

  1. ಬಕ್‍ಹ್ವೀಟ್
Japanese Buckwheat Flower.JPG