ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ

ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ

ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ

  1. ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.
  2. ಎ.ಎನ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾವ್ರವರು ರಚಿಸಿರುವ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಾಗಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ