ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ

ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ

ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

  1. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾದ ಮಾರೀಚ
  2. ೧೯೮೦ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ - ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ (ಚಲನಚಿತ್ರ)