ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜವಂಶವು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳು ರಾಜವಂಶವಾಗಿತ್ತು, ಮೂರು ತಮಿಳು ರಾಜವಂಶಗಳಲ್ಲೊಂದು, ಉಳಿದೆರಡು ಚೋಳ ಹಾಗೂ ಚೇರ ವಂಶಗಳು. ಚೇರ ರಾಜ ಮತ್ತು ಚೋಳ ರಾಜರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜರು ತಮಿಳಕಮ್‍ನ ಮೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಜರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರಾಜವಂಶವು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೦೦ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೭೦೦ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿತ್ತು.