ಪಳನಿ ಮುರುಗನ್ ದೇವಾಲಯ

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ

murugan temple