ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹಲವುವೇಳೆ "ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯ ಹೊಂದುವಿಕೆ"ಗೆ ವೇದಾಂತಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಪದ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ರೂಪಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಎಂದು ಆದಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ, ಶೈವ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಂಥಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್/ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತನವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
  • Deutsch, Eliot (1973), Advaita Vedanta: A Philosophical Reconstruction, University of Hawaii Press
  • Fisher, Mary Pat (2012), Living Religions: A Brief Introduction
  • Malkovsky, B. (1997), "The Personhood of Samkara's" Para Brahma"", The Journal of Religion, 77 (4): 541, doi:10.1086/490065, JSTOR 1206747
  • Sullivan, B.M. (2001), The A to Z of Hinduism, Rowman & Littlefield, ISBN 8170945216
  • White, C.S.J. (1970), "Krsna as Divine Child", History of Religions, 10 (2): 156, doi:10.1086/462625, JSTOR 1061907