ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ್ಗ

ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ್ಗ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರವರು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ.