ನರಶಾಸ್ತ್ರ

ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ನರಮಂಡಲದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶೇಷ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಂದು, ನರವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ನರಮಂಡಲ ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳು ರೋಗ ಮತ್ತು[ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ; ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೊದಿಕೆಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೈಹಿಕ ನರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ , ಸ್ನಾಯು ಮುಂತಾದ.

ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ನರವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ, ಅಥವಾ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ರೋಗನಿದಾನ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ತರಬೇತಿ. ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿರಬಹುದು. ನರವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೆಯೇ, ಅದರ ಅನುಗುಣವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವೇ ನರ. ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ಔಷಧ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಎಂದು, ಅದರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನರಮಂಡಲದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.