ನಮ್ಮ ಮನೆ
ನಮ್ಮ ಮನೆ
ನಿರ್ದೇಶನಬಂಗಾರ ರಾಜು
ನಿರ್ಮಾಪಕಯಶವಂತ್ ಮೂವೀಸ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜೇಶ್ ಕಲ್ಪನಾ ಬಿ.ವಿ.ರಾಧ, ಅಶ್ವಥ್, ದಿನೇಶ್, ಪಂಡರೀಬಾಯಿ
ಸಂಗೀತಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೦
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಶವಂತ್ ಫಿಲಂಸ್