ಕಾಲ ಸು ೧೬೪೫-೧೭೦೬(1645-1706)[೧]

ಬದುಕುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ ಕವಿ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಮೈಸುರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕವಿ.[೨]

ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಅಪ್ರತಿಮವೀರಚರಿತೆ[೩]
  2. ಚಿಕದೇವರಾಜವಂಶಾವಳಿ
  3. ಚಿಕದೇವರಾಜವಿಜಯ
  4. ಚಿಕದೇವರಾಜಶತಕ
  • ಈತನ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕದೇವರಾಜನೇ ಕಥಾನಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.ಚಿಕದೇವರಾಜಶತಕ ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. Pranesh (2003), p6
  2. Pranesh (2003), p29-30
  3. Narasimhacharya (1988), p23-24