ತಾಯ್-ಕಡಾಯ್ ಭಾಷೆಗಳು

ತಾಯ್-ಕಡಾಯ್ ಭಾಷೆಗಳು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ತಾಯ್-ಕಡಾಯ್
ಭೌಗೋಳಿಕ
ವ್ಯಾಪಕತೆ:
ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನ, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ
ವಂಶವೃಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ: ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ವಿಭಾಗಗಳು:
  • ಹ್ಲಾಯ್
  • ಗೆಯಾನ್
  • ಕಮ್-ತಾಯ್