ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Outdent

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────