ಬಳಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

{{languageicon|<language code>|<language name>}}

ಉದಾಹರಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

{{languageicon|eo}} displays: (Esperanto)