ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Chembox Pharmacology

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usageಸಂಪಾದಿಸಿ

This box can be used as a module in the {{chembox}}.

This parameter list:
| Section6 = {{Chembox Pharmacology
| Pharmacology_ref =
| ATCCode_prefix = 
| ATCCode_suffix = 
| ATC_Supplemental = 
| ATCvet =
| Licence_EU = 
| INN =
| EMA_INN = 
| Licence_US = 
| Legal_status = 
| Legal_AU = 
| Legal_AU_comment = 
| Legal_CA = 
| Legal_CA_comment = 
| Legal_NZ = 
| Legal_NZ_comment = 
| Legal_UK = 
| Legal_UK_comment = 
| Legal_US = 
| Legal_US_comment = 
| Legal_EU = 
| Legal_EU_comment = 
| Legal_UN = 
| Legal_UN_comment = 
| Pregnancy_category = 
| Pregnancy_AU = 
| Pregnancy_AU_comment = 
| Pregnancy_US =
| Pregnancy_US_comment = 
| Dependence_liability = 
| Addiction_liability = 
| AdminRoutes = 
| Bioavail = 
| ProteinBound = 
| Metabolism = 
| Metabolites = 
| OnsetOfAction = 
| HalfLife = 
| DurationOfAction = 
| Excretion = 
 }}
{{Chembox Pharmacology}}
Ordered as shown by template
 
Pharmacokinetics
Complete list


Exampleಸಂಪಾದಿಸಿ

Example values from Paraldehyde, Valnoctamide, Tiopronin
Paraldehyde
Pharmacology
Legal status
 • AU: A
 • CA: B
 • UK: POM (Prescription only)
 • US: ℞-only Some comment for US
 • AU: A
 • US: C (Risk not ruled out)
License data
dependence liab.
addiction liab.
 • Intravenous
 • Oral
 • SC
Pharmacokinetics:
94%
89 % Hepatic[೧]
30 min
10 hours
3hr
kidney
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Infobox references
 • Tracking categories (test):
{{Chembox
| Name = Paraldehyde
|Section6={{Chembox Pharmacology 
| ATCCode_prefix = 
| ATCCode_suffix = 
| ATCCode_Supplemental = 
| Licence_EU = XYZ
| Licence_US = KLM
| Legal_status = 
| Legal_AU = A
| Legal_AU_comment = 
| Legal_CA = B
| Legal_CA_comment = 
| Legal_NZ = 
| Legal_NZ_comment = 
| Legal_UK = POM
| Legal_UK_comment = 
| Legal_US = Rx
| Legal_US_comment = Some comment for US
| Legal_EU =
| Legal_EU_comment = 
| Legal_UN =
| Legal_UN_comment = 
| Pregnancy_category = 
| Pregnancy_AU = A
| Pregnancy_AU_comment = 
| Pregnancy_US = C
| Pregnancy_US_comment =
| Dependence_liability = dependence liab.
| Addiction_liability = addiction liab.
| AdminRoutes = {{Unbulleted list|Intravenous|Oral|[[subcutaneous injection|SC]]}}
| Bioavail = 94%
| ProteinBound = 
| Metabolism = 89 % Hepatic<ref>Cristau B</ref>
| Metabolites =
| OnsetOfAction = 30 min
| HalfLife = 10 hours
| DurationOfAction = 3hr
| Excretion = kidney
 }}
}}

Subtemplates usedಸಂಪಾದಿಸಿ

See alsoಸಂಪಾದಿಸಿ

References

 1. Cristau B