ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಕೆ

{{ಸಂಪಾದಿಸಿ|ಪುಟದ ಹೆಸರು}}

ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮೇಲಿನಂತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಎಂಬ ಲಿಂಕ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಸರಿಸಿದ ಪುಟದ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.