ಉದ್ದೇಶ: ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಬಾವುಟಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಳಸಾಗುತ್ತದೆ.


ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: {{ಬಾವುಟ ಚಿಹ್ನೆ|Country's name in English}}

ಉದಾ: {{ಬಾವುಟ ಚಿಹ್ನೆ|India}}[[ಭಾರತ]]
ಹೀಗೆ ಬರೆದಾಗ
Flag of India.svg ಭಾರತ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.