ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ

ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವರನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು: