ಜಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜಲದ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನ.